با انتشار متنی صورت گرفت؛ خاموشی یک استاد دهل نواز در سکوت خبری

آبنما کار: یکی از پژوهشگران شناخته شده حوزه موسیقی اقوام ایران با انتشار متنی از درگذشت یکی از استادان مطرح موسیقی تربت جام آگاهی داد.

به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، علی مغازه ای از پژوهشگران مطرح موسیقی نواحی ایران از درگذشت محمدعلی دلپذیر استاد دهل تربت جام و یکی از ذخایر موسیقی منطقه‌ی شرق خراسان طی روزهای گذشته آگاهی داد.
در متن انتشار یافته از طرف علی مغازه ای آمده است:
«بار دیگر موسیقی اقوام و نواحی ایران یکی از دردانه های خودرا در سکوت خبری از دست داد.
محمدعلی دلپذیر استاد دهل تربت جام و یکی از ذخایر موسیقی منطقه‌ی شرق خراسان در کوران ادعاهای مدعیان پشتیبانی از هنرمندان روز جمعه بیست و سوم دی ماه از دست رفت.
این هنرمند برجسته‌ی تربت جام با اتصال به ریشه های باستانی موسیقی منطقه، بدون تردید منبع سرشار و لایزال ریتم ها و دورهای موسیقی شرق خراسان محسوب می شد.
او که صاحب یک صدای شیوا و مسلط به یک گونه آوازی خواص هم بود، دهل نواز بزرگی بود که در سختی زیست و با سختی دنیا را رها کرد تا باز ببینیم توجه و پشتیبانی از هنرمندان موسیقی اقوام ایران نه در عمل که در حرف و سخنرانی است که فراوان است تا به حدی که امروز مدعیان پشتیبانی از موسیقی نواحی ایران، فراوانتر از هنرمندان آنست.
برای اهل فن پوشیده نیست که او نیز مانند پیشینیان و استادانش با نواختن و کوبیدن بر پوست دهل، نواهایی از اعصار را به امروز فرا میخواند طوری که با شنیدن آن ضربهها میتوانستیم تاریخ کهن تربت جام و بوژگان و نواحی خراسان بزرگ را بازخوانی و بازشناسی نماییم چونکه او هم چون قدما، با نواختن دهل خود، گویی که تاریخ جور مغولان غارتگران و صبر مقاومت خراسانیان را با کوبیدن چوب و ترکه بر پوست دوسوی دهل بطور توامان روایت می کرد.
امروز این استاد در پی یک دوره سخت بیماری سرطان از دست رفت اما خانواده و فرزندان آن هنرمند ارجمند هستند و خواهند ماند و راه و هنرش را نیز ادامه خواهند داد باشد که ببینیم شاید مسئولی بخواهد یا بتواند به وعدههای خود عمل کند و برای بازماندگان او خدمتی یا حمایتی به عمل آورد.
درگذشت این استاد را به موسیقی شرق خراسان و هنرمندان آن نواحی تسلیت می گویم.»