تولید ترانه سرود رویش برای پاسداشت طبیعت

به گزارش آبنما کار رادیو ایران با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ترانه سرود رویش را تولید کرد.
دریافت 9 MB به گزارش آبنما کار به نقل از مهر، رادیو ایران با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ترانه «سرود رویش» را با هدف فرهنگسازی برای پاسداشت طبیعت تولید کرد. در مضامین این ترانه آمده است که زمین مانند مادری است که جانداران و طبیعت را می پرورد و تنها سیاره آبی قابل سکونت است که آدمی می شناسد. پیوند زندگی انسان ها با طبیعت چنان درهم تنیده و آمیخته که با خطر افتادن طبیعت، زندگی انسان ها هم در خطر نابودی خواهد افتاد ازاین رو باید هوای جنگل را داشت و گل و نهال کاشت و دست درختان را گرفت. این ترانه از تک تک ایرانی ها می خواهد که همیار طبیعت باشند و مثل جنگلبانان عاشق این سرزمین، از طبیعت ایران نگهبانی و پاسبانی کنند.«سرود رویش» بر مبنای ترانه ای از یدالله گودرزی، آهنگسازی پیام سوری و خوانندگی محمدمهدی ساوه ساخته شده است و سازمان جنگ لها و مراتع کشور و رادیو ایران به صورت مشترک آنرا تولید کرده اند.