پیام معاون هنری وزیر ارشاد؛ موسیقی نواحی شرح شریف سرزمین هاست

به گزارش آبنما کار معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پیامی را منتشر نمود.

به گزارش آبنما کار به نقل از ستاد خبری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پیام داد.
در پیام سیدمجتبی حسینی چنین آمده است:
« هوالسمیع. موسیقی نواحی، شرحِ شریفِ سرزمین هاست. شرحی که به سزاواری، روایت گوی دین و دنیای آدمی ست. ساز و آوازی که در ستایش وُ نیایش وُ سور وُ سوگ، قرین آدمی ست و به خُلق و خویِ کوه و دشت و دریا و جنگل و کویر و به لحن و لهجه یِ خورشید و خاک و آب و آتش، سرگرم گفتگوست. موسیقی نواحی، موزه ی مزامیر و مضامینی است که به مرحمت پنجه وُ حنجره ی پیران ارجمند هنر بالیده است و به رنجِ بسیار این گنج به گرانمایگان امروز، بذل شده است.
موسیقی نواحی، نهی اهریمن و نقش اهوراست که به نوا و نغمه، خنیاگر رستگاری انسان است. استعانت از شعر، بارش باورهای دینی و فضیلت های آیینی ست در آواها و آوازهایی که به هم جانی و هم جهانی مردمان نظر دارد. خوشا این کهن هنر که نه از آن مردمان عزلت گُزین که گویای مردمانی است که به شکرگزاری و امید، به وقت کاشت و داشت و برداشت، به هنگام صید و در پای دار و در آوار درد و آواز شادمانی، جمله به همراهی و همدلی، چشم به خداوندگار خویش داشته اند و به ساز و سخن، به ثنای حق زبان گشوده اند.
این جشنواره بر آن سر است که این میراثِ معرفت آفرین که سینه به سینه و به مشقت، روایت گر آداب و آیین نواحی ایران زمین بوده است، چنان باقی بماند که هنرمندان و پژوهش گران به دانستگی از آن سود جویند و توان موسیقایی نواحی، به تناورتر شدن موسیقی ایران بلکه جهانِ موسیقی بینجامد.
بدین مختصر، آرزومندم این اتفاق خردمندانه، تجلی گاه تابناک اعاظم موسیقی نواحی و ماذنه ی سعادت هنرمندان سرزمینم در شمار آید که پیوسته رضایت دوست را در نظر داشته و دارند. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست /هرکه در این حلقه نیست، فارغ ازین ماجراست.
سیدمجتبی حسینی»