صندوق اعتباری هنر و امضای تفاهمنامه با صندوق نوآوری ریاست جمهوری

به گزارش آبنما کار، صندوق اعتباری هنر و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با هدف پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان، فناور و نوآور در حوزه فرهنگ و هنر تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش آبنما کار به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، همزمان با نخستین روز از هفته دولت تفاهمنامه همکاری میان صندوق اعتباری هنر و صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور ایجاد همکاری مشترک جهت گسترش فرهنگ سرمایه گذاری و تأمین مالی کارآفرینی و فناوری برای توسعه سرمایه های انسانی، ترویج کارآفرینی و بهبود ظهور و بروز کسب وکارهای موفق در حوزه فرهنگ بنیان به امضا رسید.
سیدمجید پوراحمدی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در مراسم امضای این تفاهمنامه که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ و هنر ایرانی به لحاظ نیروی انسانی غنی و دارای پتانسیل بسیار برای تأثیر بر چرخه اقتصادی کشور است.
وی اضافه کرد: در کشور ما به نقش حوزه فرهنگ و هنر بعنوان حوزه ثروت آفرین به شکل جدی نگاه نشده است اما ظرفیت خوبی در این عرصه موجود است. در بعضی عرصه ها مانند حوزه تجسمی فعالیتهایی صورت گرفته است که امید بخش است.
مشاور وزیر ارشاد ضمن اشاره به نقش صندوق در ارتقای اقتصاد فرهنگ و هنر افزود: صندوق اعتباری هنر در دولت مردمی به دنبال آن است تا افزون بر عرضه خدمات حمایتی به اصحاب فرهنگ هنر، مباحث تقویت صنایع خلاق، جذب سرمایه و توانمند سازی هنرمندان را به طور جدی دنبال نماید و مطمئناً با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی سیاستگذاری های لازم برای تحقق این هدف صورت خواهد گرفت.
پوراحمدی در انتها اظهار نمود: کلیه طرح ها بعد از بررسی اولیه و ارزیابی در صندوق اعتباری هنر به صندوق نوآوری معرفی شوند.
تفاهم نامه مورد اشاره در ۱۱ ماده تنظیم شده است تا به طرح های سرمایه پذیر حوزه فرهنگ و هنر با ارزیابی اولیه و معرفی صندوق اعتباری هنر از جانب صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات پرداخت گردد و یا برای شرکتهای دانش بنیان، فناور و نوآور حوزه فرهنگ و هنر ضمانت نامه صادر شود.
ارائه خدمات سرمایه گذاری (شامل هم سرمایه گذاری دوجزئی و سه جزئی، تأمین مالی جمعی و تجاری سازی محصولات دانش بنیان) به شرکتهای دانش بنیان، فناور و نوآور حوزه فرهنگ و هنر همچون مفاد تفاهمنامه و همکاری در میان است.
طراحی سازوکار اجرایی برای عرضه خدمات بیمه ی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان، فناور و نوآور حوزه فرهنگ و هنر هم مورد تاکید این تفاهمنامه است.
پرداخت تسهیلات مالی و اعتباری به شرکتهای دانش بنیان در حوزه فرهنگ و هنر، عرضه خدمات صدور ضمانت نامه (شامل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار) به شرکتهای دانش بنیان در حوزه فرهنگ و هنر و خدمات تأمین مالی و پشتیبانی از شتابدهنده های دانش بنیان در حوزه فرهنگ و هنر همچون دیگر مفاد این تفاهمنامه همکاری است.
به منظور تحقق مفاد تفاهم یاد شده، نمایندگان تام الاختیار طرفین متشکل از دو نماینده از صندوق نوآوری، دونماینده از صندوق هنر و یک نماینده از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور چگونگی اجرایی شدن موضوعات این تفاهمنامه را رایزنی وپیگیری خواهند کرد.
مدت اجرای این تفاهمنامه به مدت ۳ سال از زمان امضای آن است.