مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید: آغاز فصل جدید مستندنگار حریم تخت جمشید

فارس مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از آغاز برنامه مستندنگاری در حریم درجه یک محوطه تخت جمشید به منظور استفاده از این اطلاعات در پایش تغییرات و مداخلات احتمالی در این حریم اطلاع داد.
حمید فدایی یکشنبه 5 دی با اشاره به اینکه حریم درجه یک تخت جمشید با دو هدف کاربردی مستندنگاری می شود، به خبرنگاران اظهار داشت: هدف اول از این مستندنگاری تهیه نقشه کاداستر زراعی در اراضی کشاورزی حریم درجه یک تخت جمشید است و هدف دوم ثبت وضعیت حاضر آثار تاریخی شامل محوطه ها و تپه های تاریخی در این محدوده خواهد بود.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید اضافه کرد: استفاده از این اطلاعات در پایش تغییرات و مداخلات احتمالی چه در اراضی کشاورزی و چه در محوطه های تاریخی واقع در حریم یک تخت جمشید بسیار کاربردی خواهد بود.
وی افزود: به همین جهت با استفاده از سیستم فتوگرامتری برد کوتاه (پهپاد)، عملیات مستندنگاری در حریم یک تخت جمشید شروع شده است که امید می رود این برنامه تا آخر سال جاری تکمیل شود.
فدایی اظهار داشت: با تداوم این برنامه به صورت سالیانه و بسط آن به حرایم درجه دو و سه مجموعه‌ی میراث جهانی تخت جمشید، بتوان به اهداف پایشی در حرایم محوطه دست یافت و نتایج حاصله را در مدیریت و حفاظت بهتر از محوطه ها و تپه ها مورد استفاده قرار داد.
مسئول واحد مستندنگاری و پایش مجموعه‌ی میراث جهانی تخت جمشید هم ضمن ضروری دانستن این برنامه برای حفاظت و کنترل مداخلات بلند مدت در منطقه، اظهار داشت: پیشینه نقشه برداری و شبکه بندی منطقه به منظور ثبت و ارائه موقعیت محوطه ها و تپه های تاریخی منطقه به دهه های قبل بر می گردد.
علی اقرء اظهار داشت: پروفسور “اریک اشمیت” اول بار، بخشی از چنین شبکه بندی را برای ثبت و ضبط آثار منطقه در دهه ۳۰ میلادی ایجاد نمود که بعدها در دهه ۵۰ میلادی توسط لوئیس واندنبرگ در پهنه دشت مرودشت توسعه یافت. ازاین رو ما هم در این برنامه کاربردی سعی کردیم شبکه بندی دقیقی را با استفاده از ابزار دقیق در حریم درجه یک تخت جمشید اجرا و سپس در کل دشت پیاده سازی نماییم.
علی اقرء تصریح کرد: دقت مستندنگاری آثار تاریخی واقع در حریم ایجاب می نمود که در برنامه حاضر از ابزار دقیق و فن آوری های نوین همچون پهپاد استفاده گردد.
وی اظهار داشت: هم اکنون همه تپه های تاریخی در حریم درجه یک تخت جمشید با استفاده از دستگاه GPS با دقت زیر دو سانتیمتر برداشت شده است که با این مستندنگاری مساحت دقیق تپه ها و البته ارتفاع نقاط مختلف آن ثبت و ضبط شده است و میتوان با تکرار برداشت ها طی سالیان بعد، مداخلات به وجود آمده در محدوده تپه ها و همچون وضعیت توسعه زمینهای کشاورزی به سمت تپه ها را مورد ارزیابی و پایش قرار داد.
مدیر دفتر مستندنگاری و پایش مجموعه‌ی میراث جهانی تخت جمشید، تیم همکار خویش را از متخصصان حوزه میراث فرهنگی معرفی و بیان نمود: در همه مراحل مستندنگاری، گروه همکار متشکل از دو باستان شناس، دو نقشه بردار و یک معمار همکاری دارد.
این کارشناس باستانشناسی اظهار داشت: اقدامات انجام شده، سبب شد که اطلاعات عددی و متریک دقیق از تپه های تاریخی در حریم درجه یک بدست آید که در نرم افزار GIS طبقه بندی و بایگانی خواهد شد.

منبع: