رونمایی از چند سند تاریخی مهم در کتابخانه ملی اصفهان

به گزارش آبنما کار آیین رونمایی بخشی از 20 هزار سند تاریخی متعلق به مرحوم علیقلی خان هژبرالسلطان فریدنی که شامل اسناد کمیاب محاصره اردبیل هم هست، امروز در مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علیرضا هژبرپور یکی از نوادگان علیقلی خان هژبرالسلطان فریدنی، امروز(چهارشنبه) در آیین رونمایی از سندهای اهدا شده جد خود به مرکز اسناد و کتابخانه ملی اصفهان، اظهار داشت: نسب علیقلی خان به آرخ محمد بیک فرزند آرخ میمون آقانلو یکی از حکام اصفهان پیش از دوره صفوی بر می گردد.
وی افزود: این فرد، فرزند سومِ پسریِ خانواده بوده که حکومت سیستان بلوچستان، کرمان و رفسنجان، خوانسار و فریدن را در دوره های مختلف بر عهده داشته و منشأ خدمات ارزشمند ای به کشور در زمان خود بوده است. ارسال بیشتر از 500 گونی گندم برای کمک به مردم اصفهان در زمان قحطی، یکی از کارهای ارزشمند مرحوم علیقلی خان هژبرالسطان بوده است.
هژبرپور خاطرنشان کرد: اسناد تاریخی مهمی از این مرحوم وجود دارد که در تاریخ شفاهی کشور مورد اهمیت است. بعنوان مثال درزمانی که محمدعلی شاه مجلس را به توپ است، ستارخان و باقرخان اردبیل و تبریز را محاصره کردند. در تاریخ، اسنادی دال بر محاصره تبریز وجود دارد ولی در مورد شرح محاصره اردبیل سند زیادی موجود نیست و در میان اسناد هژبرالسلطان فریدونی اسناد محاصره اردبیل را می توان یافت.
نواده هژبرالسلطان فریدنی، بابیان اینکه تاریخ دقیقی از فوت این مرحوم وجود ندارد، اظهار داشت: هژبرالسلطان فریدنی در دوره احمدشاه فوت کرده و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شده است.