ورود شورای شهر به تخریب عمدی بنای قاجاری فرد شیشه، احتمال تبانی مالک با شهرداری

به گزارش آبنما کار رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران از ورود شورای شهر به تخریب ˮبنگاه فرد شیشهˮ (یزدگرد) از آثارهای تاریخی دوره قاجار، اطلاع داد.
حسن خلیل آبادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تخریب بنگاه فرد شیشه، اضافه کرد: این مجموعه یک اثر میراثی است که بنای آن متعلق به اواخر دوره قاجار می باشد و این بنا در نزدیکی میدان شوش قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد بودیم که در شب یلدا و نیمه شب مالک، قسمت هایی از “سردر” این خانه که جنبه میراثی داشته است را تخریب کرده است، اظهار داشت: برخی شواهد نشان داده است که کارمند یکی از نواحی های شهرداری منطقه با مالک تبانی کرده و مالک با کمک او توانسته است این خانه را تخریب کند.
خلیل آبادی با اشاره به اینکه بررسی ها برای یافتن زوایای مختلف این اتفاق ادامه دارد، افزود: بطور قطع اگر تبانی کارمند شهرداری با مالک در تخریب این بنا مشخص شود با وی بعنوان متخلف برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این مورد در جلسه شورای شهر تهران مطرح خواهد شد و شورا به این مورد ورود خواهد کرد، اظهار داشت: از شهرداری منطقه خواسته شده تا با این تخلف در اسرع وقت رسیدگی شود.
خلیل آبادی اضافه کرد: این ملک ثبت اضطراری سازمان میراث فرهنگی بود که متاسفانه شنیده ها از کسبه اطراف ملک از آن حکایت می کند که مالک می خواهد با تخریب این ملک تاریخی در این محل پاساژ بسازد.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، “بنگاه فرد شیشه یا یزدگرد” که ثبت اضطراری میراث فرهنگی شده بود، نیمه شب اول دی ماه تخریب شد.