فضای سبز کاخ مروارید نابود شد

آبنما کار: سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج اظهار داشت: متأسفانه هم بنیاد مستضعفان و هم سازمان میراث فرهنگی در نگهداری از فضای سبز کاخ مروارید اهمال کرده اند و تا کنون هم این روند را تغییر نداده اند.
پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار نمود: متأسفانه حال فضای سبز مجموعه کاخ مروارید کرج خوب نیست و خیلی از درختان آن صدمه دیده یا خشک شده اند.
وی افزود: نابودی فضای سبز این مجموعه در حقیقت نابودی بخشی از سرمایه ملی است که دودش به چشم هم می رود. متأسفانه هم بنیاد مستضعفان و هم سازمان میراث فرهنگی در نگهداری از فضای سبز کاخ اهمال کرده اند و تا کنون هم این روند را تغییر نداده اند.
وی توضیح داد: ما بارها با میراث فرهنگی مکاتبه صوررت داده ایم تا به نقطه مشترکی برای ساماندهی وضعیت فضای سبز این مجموعه برسیم.
این مسئول ابراز کرد: شهرداری وظیفه ای برای حفاظت از فضای سبز عرصه های میراثی ندارد و صرفاً ناظرانی تعیین کرده تا به شیوه حفظ و نگهداری درختان این کاخ نظارت داشته باشند. اگر قرار باشد در وضعیت نگهداری فضای این مجموعه تغییری تولید نشود چاره ای پیگیری قانونی باقی نمی ماند.