استان مرکزی کلونی سنگ نگاره های باستانی

آبنما کار: «سنگ نگاره ها و منظر فرهنگی محوطه های تاریخی ˮتیمرهˮ، ˮرودبارانˮ، ˮقشلاق جیریاˮ، ˮگاوجلوˮ، ˮدره ملاˮ، ˮزلغرˮ، ˮیازیلی چایˮ، ˮجوبادهˮ، ˮخوگانˮ، ˮدره کنده هاˮ، ˮقارادرهˮ، ˮقلعه داغˮ، ˮدره پهنهˮ، ˮقلاع سنگیˮ، ˮکوه چراغچیˮ، ˮکوه سیاهˮ، ˮکوه قالاخلیˮ، ˮکوه لرهˮ، ˮقالهرˮ و ˮداش درهˮ در استان مرکزی در لیست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، اظهار داشت: سنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای، کهن ترین آثار تاریخی و هنری به جای مانده از بشر هستند. به تعبیری بستر به وجود آمدن خط، زبان، حروف رمزی، تبادل پیام، تاریخ، هنر و فرهنگ از سنگ نگاره هاست و می توان گفت از بهترین ابزارهای رمزگشایی ما قبل تاریخ هستند که برای نسل های امروزی مدخلی از معما و سوالات مختلف هستند.
سیدمحمد حسینی اضافه کرد: استان مرکزی از حیث ثبت ملی سنگ نگاره ها در کشور رتبه نخست در کشور را دارند و حداقل ۲۰۰ نقطه در سراسر استان شناسایی شده که از این مجموع ۲۱ مجموعه سنگ نگاره به ثبت آثار ملی رسیده است که شامل سنگ نگاره ها و منظر فرهنگی تیمره، رودباران، قشلاق جیریا، گاوجلو، دره ملا، زلغر، یازیلی چای، جوباده، خوگان، دره کنده ها، قارادره، قلعه داغ، دره پهنه، قلاع سنگی، کوه چراغچی، کوه سیاه، کوه قالاخلی، کوه لره، قالهر و داش دره است. در سال ۹۷ چند سنگ نگاره دیگر به ثبت آثار ملی خواهد رسید.

او با بیان این که اداره کل سه برنامه مجزا را برای این مجموعه ها در نظر گرفته که اولین هدف شناسایی این آثار، سپس ثبت ملی و در نهایت حفاظت از آنهاست، اضافه کرد: خوشبختانه در دو مورد اول بسیار موفق بوده ایم اما در مقوله حفاظت به اعتبارات ویژه ای نیازمندیم که همکاری نمایندگان مجلس، استاندار محترم و دیگر مسئولان را می طلبد تا به کلکسیونی جامع از گردشگری حول محور سنگ نگاره ها تبدیل شویم.
وی افزود: هم اکنون مهمترین محدوده سنگ نگاره متعلق به “تیمره” شهرستان خمین است که ادره کل در حال پیگیری تولید یک پایگاه میراث فرهنگی در این محوطه است تا به این طریق بتوانیم با حضور دائمی نیروها در این محوطه از دست اندازی ها و تخریب های احتمالی پیشگیری نماییم.
به نقل از حسینی، تعیین حریم و عرصه محوطه تاریخی تیمره در حال انجام می باشد و بزودی به نتیجه خواهد رسید که این امر می تواند در حفظ این اثر پرارزش تاثیر زیادی داشته باشد، چون سنگ نگاره های تیمره بعنوان مهم ترین و کامل ترین مجموعه سنگ نگاره های کشور، میراث بشری ارزشمندی از چندین هزار سال پیش را در خود جای داده است.